SÄÄNNÖT

NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Turkuseura-Åbosamfundet r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki. Seura on kaksikielinen ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.

TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on

– toimia kaupungin asukkaiden ja turkulaisten rekisteröityjen kaupunginosayhdistysten yhdyssiteenä,

– toimia Suomen Kotiseutuliiton aluejärjestönä,

– elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen,

– kotiseututietouden lisääminen ja kotiseutuhengen ylläpitäminen,

– vaalia Turun perinteitä ja murretta sekä

– tehdä Turkua ja turkulaisuutta tunnetuksi.

TOIMINTAMUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

– järjestää esitelmätilaisuuksia, juhlia, näyttelyjä, näytöksiä ja retkiä,

– harjoittaa ja tukee Turkua koskevaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa,

– tekee aloitteita kaupungin kehittämiseksi ja kaunistamiseksi sekä matkailun edistämiseksi,

– huolehtii jäsenyhdistystensä välisestä yhteistoiminnasta ja antaa virikkeitä niiden toiminnan kehittämiseksi,

– edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa sekä

– pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan seuran tarkoitusperiä ja tavoitteita.

JÄSENISTÖ

Seuran varsinaisiksi jäseniksi hyväksytään seuran tarkoitusperiä kannattavat 15 vuotta täyttäneet yksityiset henkilöt eli yksityisjäsenet sekä turkulaiset rekisteröidyt kaupunginosayhdistykset eli yhteisöjäsenet. Lisäksi voidaan oikeuskelpoisia yhteisöjä hyväksyä kannatusjäseniksi. Jäsenet hyväksyy seuran hallitus.

Varsinaiset- ja kannatusjäsenet suorittavat vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.

Jäsenen, joka jättää maksunsa suorittamatta taikka toimii seuran tarkoitusperien taikka lain ja hyvien tapojen vastaisesti, voi seuran hallitus erottaa jäsenyydestä.

Seuran kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka toimivana jäsenenä taikka seuraa taloudellisesti tukemalla tai muulla tavoin on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa samoin kuin henkilö, jota seura haluaa kunnioittaa turkulaisuuden edistäjänä. Kunniajäsenen kutsuu seuran yleinen kokous hallituksen esityksestä.

KOKOUKSET

Seuran varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään vuosittain ennen maaliskuun loppua ja syyskokous marraskuun aikana. Lisäksi hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten, hallitus on velvollinen toimittamaan kokouskutsun neljäntoista (14) päivän kuluessa.

Seuran kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämissä Turun kaupungissa ilmestyvissä lehdissä, vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Seuran kokouksessa on jokaisella yksityisjäsenellä ja yhteisöjäsenen edustajalla yksi ääni. Yhteisöjäsenellä on oikeus lähettää yksi virallinen edustaja toimintavuoden ensimmäisen päivän tilanteen mukaan laskettua jäsenmääränsä kutakin alkavaa satalukua kohti, kuitenkin korkeintaan kolme. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus.

4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös, tilintarkastajan lausunto sekä toiminnantarkastajan toiminnantarkastuskertomus. Päätetään tilien ja toiminnantarkastajan toiminnantarkastuskertomuksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

5. Päätetään edustajien valitsemisesta Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen.

6. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus kevätkokoukselle esittää.

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

4. Määrätään seuraavan vuoden yksityis- ja yhteisöjäsenten jäsenmaksujen suuruus.

5. Päätetään hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan palkkioista.

6. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.

7. Valitaan seuran hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi sekä kaksi

varapuheenjohtajaa.

8. Valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten tilalle.

9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä.

Hallintoa tarkastamaan valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varatoiminnantarkastaja.

10. Päätetään seuran kokouksen koollekutsumistavasta 5. §:n määräämissä rajoissa.

11. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys kolmekymmentä

(30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus syyskokoukselle esittää.

HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT

Seuran toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksessa valittava hallitus. Seuran hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja 15 jäsentä. Vuosittain eroavat hallituksesta puheenjohtaja, molemmat varapuheenjohtajat ja kolmannes jäsenistä, ensimmäisellä ja toisella kerralla arvan avulla ja myöhemmin vuorollaan. Hallituksen puheenjohtajana, varapuheenjohtajana tai jäsenenä voi yhtäjaksoisesti toimia tehtäväkohtaisesti enintään kuuden vuoden ajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja se on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 6 jäsentä on saapuvilla.

Hallitus nimeää seuralle toiminnanjohtajan, sihteerin tai rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä sopii heidän palkkansa ja palkkionsa. Hallitus voi asettaa keskuudestaan asioiden hoitamista ja valmistelua varten 3-5 jäsenisen työvaliokunnan sekä sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä ja tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

10§

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

TALOUS

11§

Hallitus vahvistaa vuosittain seuran taloussäännön.

12§

Seura voi tarkoituksensa toteuttamiseksi omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä ottaa vastaan lahjoja ja testamentteja.

13§

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajalle vähintään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

14§

Toiminnantarkastajan on annettava toiminnantarkastuskertomus lausuntona hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET JA SEURAN LOPETTAMINEN

15§

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan seuran yleisessä kokouksessa, jos vähintään kolme neljättäosaa (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä muutosta kannattaa. Samoin voidaan päätös seuran lopettamisesta tehdä ainoastaan samalla edellytyksellä. Tämä päätös on alistettava vähintään kuukauden kuluttua pidettävän uuden kokouksen samanlaisella enemmistöllä hyväksyttäväksi. Jos kysymys sääntöjen muuttamisesta taikka seuran toiminnan lopettamisesta tulee kokouksen käsiteltäväksi, on siitä kokouskutsussa erikseen mainittava.

Jos seura lopettaa toimintansa, on sen varat luovutettava Suomen Kotiseutuliitolle käytettäväksi turkulaisen kotiseututyön hyväksi.

Tällä sääntömuutoksella ei poisteta aikaisemmin saavutettuja jäsenetuja.

Muuten noudatetaan seuran toiminnassa voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.